באישור שוק ההון
מס. רישיון למתן אשראי - 54530
מס. רישיון המרת מט״ח - 57692

חוק הלוואות חוץ בנקאיות

חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז – 2017 אשר נכנס לתוקף בחודש נובמבר שנת 2018, מחולל מהפכה של ממש בתחום ומעגן את כשירותם של גופים פיננסיים שאינם בנקים, כחלופה חוקית ורלבנטית למתן הלוואות בנקאיות לציבור בישראל.

רקע כללי

במציאות הכלכלית של זמננו, הלוואות חוץ בנקאיות הן דרך מימון פופולרית ויעילה, בה משתמשים אנשים רבים לצרכים שונים, כגון רכישת דירת מגורים, רכב, מימון לימודים, יציאה לחופשה משפחתית וכדומה. בעבר, לקיחת הלוואה חוץ בנקאיות הייתה כרוכה בתשלום ריבית גבוהה ובבירוקרטיה סבוכה, מייגעת וארוכה מאוד. לכן, מטרתו של חוק הלוואות חוץ בנקאיות ששונה ל"חוק אשראי הוגן", היא ליצור אחידות בין הגופים המלווים הפועלים בשוק, להגן על זכויות הלווים ולהגדיל את התחרות בין הגורמים השונים.

ההוראות העיקריות

תיקון שם החוק: בסעיף 1 לחוק נקבע כי שם החוק ישונה מ"הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות" ל"אשראי הוגן". המדובר בשינוי משמעותי, המלמד על כוונת המחוקק להחיל את מערכת הכללים הקבועה בחוק על מגוון רחב של גופים, המעניקים הלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות.

מערכת כללים אחידה: החוק קובע מערכת כללים ברורה ומדויקת שתחייב את כל הגופים המלווים בעת מתן הלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות שונות ולא תהיה נתונה לפרשנות ועמימות שיש בה כדי לפגוע באינטרס של הלווים. כך, החוק קובע את גובה הריבית המקסימלי שיכולים לגבות המלווים ומעגן את חובת הגילוי הנאות. בכך יש כדי להרחיב ולשפר את ההגנות הניתנות ללווים ולהגביר את התחרות בין הגופים המלווים השונים.

חוזה בכתב: החוק קובע כי הגוף המלווה מחויב לערוך חוזה הלוואה כתוב, להעביר ללקוח העתק, לאפשר לו לעיין בו טרם החתימה ולהעביר לו עותק של החוזה החתום. כמו כן, החוזה צריך להיות מפורט ולהכיל את הפרטים הבאים – פרטי הצדדים, מועדי ההלוואה, גובה סכום ההלוואה, סכום הריבית השנתי, סך ההלוואה ששולם לגוף המלווה, גובה ריבית פיגורים וכדומה.

העונשים בגין הפרת החוק: בחוק נקבעו קנסות כספיים גבוהים ומאסר בפועל עד שלוש שנים לגוף מלווה שיפר את הוראותיו. המדובר בסנקציות פליליות חמורות שנועדו להגן בצורה מקסימלית על זכויות הלווים ולהרתיע כלל הגופים המלווים, הן הבנקאיים והן החוץ בנקאיים.

תחולה רחבה של החוק: בכדי להסדיר את הפעילות בתחום ההלוואות נקבע כי הוראות החוק יחייבו את כל הגופים המלווים הפועלים בשוק, לרבות תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח, חברות אשראי, בתי השקעות, בתי הלוואות וכדומה.

/ 5.

לכניסה לאזור האישי, הזינו אימייל וסיסמא: