חתימה:__________
בס"ד

מחירון
מחירון זה נספח ואו כפוף להיתר עיסקא

פרטי הלקוח:

מחירון:

מזומן דחוי לחודש משיכת מזומן דמי גביה ימי ערך
אחוז רווחי החברה % % %
העברה בנקאית זהב
רגיל
עמלת צ'ק חוזר עמלה על יתרת חוב %
* בית מאור שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בכל עת, בכפוף לידיעתו והסכמתו של הלקוח.

חתימתי מהווה הסכמה למחירון זה

חתימה