חתימה:__________
בס"ד - 29.11.2016

שטר חוב

מס'__________
סך __________ ₪
שנחתם בבית מאור בתאריך
אני/ו מתחייב/ת/ים לשלם כנגד שטר זה לפקודת בית מאור בע"מ בלבד
סכום של (ובמילים)
ובתוספת הפרשי הצמדה כמפורט להלן: סכום שטר זה יישא רווחים בהתאם למדד המחירים לצרכן. "המדד הבסיסי"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום
"המדד החדש"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום פירעונו בפועל של שטר זה.
סכום שטר זה יישא רווחים בהתאם למדד המחירים לצרכן.
"המדד הבסיסי"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום _____________
"המדד החדש"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום פירעונו בפועל של שטר זה.

אם במועד פירעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, יוגדל סכום השטר באופן יחסי למידת עלייתו של המדד החדש, לעומת המדד הבסיסי בצירוף מס ערך מוסף, כשיעורו על פי דין באותו המועד ויישא אף ריבית בהתאם להסכם בינינו התמורה התקבלה במזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או כאשראי ו/או בשיק מקום התשלום: שד' וושינגטון 21, ת"א – משרדי חברת בית מאור
שם מלא:
ת.ז
חתימה

במידה ומקום התשלום הוא בבנק-יש למלא:

שם בנק:
שם סניף:
מס' חשבון:
 

שמות עושי השטר:

שם פרטי
שם משפחה
ת.ז
כתובת

ערבות אוואל

אני/ו ערב/ים ערבות אוואל לתשלום שטר זה ע"י עושה/י השטר. ערבותי זו תעמוד בתוקף עד פירעון מלוא סכום החוב בגין השטר.

שמות הערבים

ערב 1
חתימה:
ערב 2
חתימה: