חתימה:__________
בס"ד

ייפוי כוח לקוח עסקי

אני החתום מטה:

ממנה ומייפה את כוחם של הכתובים מטה להיות בא כוחה הנכון והחוקי ומבלי לגרוע מכלליות דבר זה לעשות, להוציא לפועל ו/או לחתום על כל או איזה מן הפעולות, הדברים, החוזים או המסמכים וכן לבקש, לעיין, לצלם ולהעתיק כל מסמך וכן לקבל מידע ולפעול מול בית מאור ייזום והשקעות בע"מ ח.פ 514243815 וכן:
  1. לקבל עבור החברה שירותי מטבע כהגדרתם בסעיף 1 ג' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000.
  2. לקבל עבוד החברה ובמקומה את תמורת השירות הנזכר בסעיף 1 לעיל.
  3. לקבל אשראי ולשלם בשם החברה ובעבורה כל התחייבות אשר תיווצר בתוצאה של הפעילות הנזכרת לעיל.
  4. החברה מתחייבת בזאת לאשר ולקיים כל דבר אשר בה מכוחה, ייעשה או ייעשו, יגרם או ייגרמו ולעשות תוקף ייפוי כח זה וכן להודיע על כל שינוי בפרטי מן הפרטים שנמסרו בייפוי כח זה.
  5. להלן פרטי זיהוי של החברה בהתאם לסעיף 2(א)(1) עד (4) לצו איסור להלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע) התשס" - 2000

בעל השליטה ואו מורשה חתימה בחברה:

ממנה ומייפה את כוחם של (שם מלא):

ו/או

חתימה