חתימה:__________

שטר חוב
שטר חוב זה כפוף לתנאי היתר עיסקא של החברה

מס'_____________
סך ______________ ₪
שנחתם בבית מאור בתאריך
אני/ו מתחייב/ת/ים לשלם כנגד שטר זה לפקודת
סכום של (ובמילים)
ובתוספת הפרשי הצמדה כמפורט להלן:
סכום שטר זה ישא רווחים בהתאם למדד המחירם לצרכן.
אם במועד פירעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי"המדד הבסיסי"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום
"המדד החדש"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום פירעונו בפועל של שטר זה. אם במועד פירעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, יוגדל סכום השטר באופן יחסי למידת עלייתו של המדד החדש, לעומת המדד הבסיסי בצירוף מס ערך מוסף, כשיעורו על פי דין באותו המועד ויישא אף רווחים נוספים בהתאם להסכם בינינו. התמורה התקבלה במזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או כאשראי ו/או בשיק מקום התשלום: שד' וושינגטון 21, ת"א – משרדי חברת בית מאורמשרדי חברת בית מאור
שם מלא:
ת.ז
חתימה

במידה ומקום התשלום הוא בבנק-יש למלא:

שם בנק:
שם סניף:
מס' חשבון:
 
 

שמות עושי השטר:

שם פרטי
שם משפחה
ת.ז
כתובת

ערב קבלן

אני/ו ערב/ים ערבות קבלן לתשלום שטר זה ע"י עושה/י השטר. ערבותי זו תעמוד בתוקף עד פירעון מלוא סכום החוב בגין השטר.

שמות הערבים

ערב 1
חתימה:
ערב 2
חתימה: