חתימה:__________
בס"ד

כתב התחייבות לפתיחת תיק למסגרת ניכיון שיקים - תאגיד

פרטי הלקוח:

מחירון:

מזומן דחוי לחודש משיכת מזומן דמי גביה ימי ערך
אחוז רווחי החברה % % %
העברה בנקאית זהב
רגיל
עמלת צ'ק חוזר עמלה על יתרת חוב %
* בית מאור שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בכל עת, בכפוף לידיעתו והסכמתו של הלקוח.

מאשרים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 1. אני/ו הח"מ מנהל/ת/ים עסק ואו חשבון פרטי ואו חשבון עסקי אשר במסגרתו אני/ו זקוק/ה/ים לבצע מעת לעת עסקאות ניכיון שטרות ואו שיקים (להלן: "שיקים") מעותדים הנמסרים לי/נו המשוכים על ידי/נו ו/או על ידי לקוחות וצדדים שלישיים אחרים וכן לקבל אשראי כנגד שיקים מעותדים.
 2. הובהר לי/נו כי השיקים שבגינם יבוצע נכיון ו/או ינתן אשראי יהיו שיקים סחירים ועבירים, מוסבים כהלכה על ידי/נו לפקודתכם או משוכים לפקודתכם או שימסרו לכם על החלק ללא שם הנפרע, הכל על פי בחירתכם ושיקול דעתכם, וידוע לנו כי תהיה לכם הזכות להסב אותם ואו למלא את פרטי הנפרע ו/או להפקיד אותם לחשבון בנק, הכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי.
 3. אני/ו א/נבקש למכור לכם מעת לעת שיקים ואתם תהיו רשאים לקנות ממני/איתנו שיקים, כאמור, ו/או לנכות אותם, כאשר מתמורת כל שיק שתחליטו לנכות ו/או לתת כנגדו אשראי ו/או לקנות תקזזו עמלות וריביות בסכומים ובשיעורים כפי שמפורט במחירון כנספח לחוזה זה./נו מעת לעת.
 4. למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תהיו חייבים בשום מקרה לקנות ו/או לנכות לי/נו ו/או לתת לי/נו אשראי כנגד כל שיק שא/נציג לכם וכי יהיה לכם שיקול דעת מוחלט וסופי לגבי קבלת החלטה בדבר קניה ו/או ניכיון ו/או מתן אשראי כנגד כל שיק ושיק, וכן לא תהיו מחויבים לנמק את סיבת סירובכם במידה שתסרבו.
 5. מובהר בזאת כי אנו ערבים לפרעון כל השיקים שנמסור לכם במסגרת העסקאות האמורות, לרבות שיקים שאינני/ו צד ישיר להם ובמידה שמכל סיבה שהיא, ללא יוצא מן הכלל, לא תקבלו את מלוא התמורה של שיק כל שהוא עם הצגתו לפרעון ו/או אם מכל סיבה שהיא, וללא כל יוצא מן הכלל, תידרשו על ידי כל גורם להחזיר את תמורתו של כל שיק כאמור כולו או מקצתו, ו/או תוגש נגדכם תביעה כלשהי בקשר עם תמורתו כי אז א/נהיה חייב/ים לשלם לכם באופן מיידי את תמורתו המלאה של אותו השיק ללא ניכוי כלשהו, ובתוספת ריבית ועמלות בהתאם לתעריפים שסוכם בנינו.
 6. אין באמור, בסעיף 5 לעיל כדי לגרוע מזכותכם לנקוט בהליכים משפטיים בבית דין רבני ו\או כפי ההלכה בבית משפט ו/או הליכי הוצל"פ ו/או כל הליך חוקי אחר נגד כל צד לשיק/ים, כולם או חלקם, מכח היותכם אוחזים כשורה ו/או אוחזים בעד ערך ו/או אוחזים בעד אשראי ו/או אוחזים בעד הלוואות ו/או מכח המחאת זכות ו/או מכח כל זכות חוקית שיש לכם בשיקים ומוצהר בזה כי תהיו פטורים מכל החובות המוטלות על אוחז בשיקים על פי דין. אני/ו נותנ/ים בזאת את הסכמתי/נו לצרף אותי/נו כחייב/ים נוסף/ים לכל תיק שיפתח בהוצל"פ בגין השיק/ים. בית מאור מתחייבת לנסות ככל ששייך ולתת התראה טלפונית מראש לכותב הצ'ק ולהודיעו שהצ'ק חזר.
 7. במקרה שלא א/נשלם לכם באופן מיידי עבור כל שיק או חוב כמפורט לעיל ו/או אם לא א/נפרע לכם במועד תשלום כלשהו שאני/ו חייב/ים בו על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל הסכם שבינינו על פי דין, יתרת החוב ישאו עבורכם רווחים נוספים בהתאם להסכם ביננו כאשר לכל הקנסות, העמלות, הרווחים וההוצאות שא/נהיה חייב/ים לכם על פי כתב זה, יצורף במידת הצורך ועל פי ריבית פיגורים בשיעור של לחודש
 8. במידה ותנקטו בהליכים משפטיים ו/או בהליכי הוצל"פ ו/או כל הליך חוקי אחר לצורך גביית סכום כלשהו שאני/ו א/נהיה חייבים בו על פי כתב זה ו/או ו/או על פי הסכם שביננו ו/או על פי דין, ויתווספו לכל סכום כאמור גם ההוצאות המשפטיות ושכר טרחת עו"ד בהתאם לטבלאות לשכר טרחה הנהוגות על פי דין, וכן יתווספו לכל סכום כאמור גם ההוצאות המשפטיות ושכר טרחת עו"ד בהתאם לטבלאות לשכר טרחה הנהגות בבית משפט ובהוצאה לפועל או כפי שתחוייבו בהם, ואני/ו א/נשלם לכם סכומים אלה עם קבלת דרישה ראשונה לעיל.
 9. היה ותנקטו בהליכים משפטיים ו/או הליכי הוצל"פ ו/או כל הליך חוקי אחר לצורך גביית סכום כלשהו שאני/ו א/נהיה חייב/ים בו על פי כתב זה ואו על פי הסכם שבינינו ואו על פי דין, יתווספו לכל סכום כאמור גם ההוצאות המשפטיות ושכר טרחת עו"ד בהתאם לטבלאות לשכר טרחה הנהוגות בבית המשפט ובהוצאה לפועל או כפי שתחוייבו בהם, לפי הגבוה ואני/ו א/נשלם לם סכומים אלה עם קבלת דרישה ראשונה.
 10. במקרה שתנקטו בהליכים משפטיים נגד מושכי השיקים ו/או נגד כל צד אחר לשיקים, אני/ו א/נסייע לכם בכל דרך חוקית אפשרית בהליכים ובגבייה, לרבות במתן עדות על העובדות כפי שהתרחשו ו/או הוצגו בפניכם. בנוסף, הנני/ו מאשר/ים כי אתם תהיו רשאיים לערוך כל הסדר עם כל צד לשיקים, כפי שיראה לכם ועל פי שיקול דעתכם המוחלט בקשר למלוא החוב ו/או חלקו והנני/ו מוותר/ים על כל טענה ותביעה כלפיכם בעניין זה, והכל מבלי להסיר ממני/אתנו כל אחריות על פי הסכם זה ו/או על פי הוראות כל דין לגבי יתרת החוב ו/או כל התחייבות אחרת שלי/נו.
 11. הלקוח או מי שחותם על הטופס בשמו או מטעמו מודיעים שכל העסקאות מדווחים לרשויות כנדרש ובהתאם להוראות הדין, וכי שילם או ישלם מס במידה ונדרש, בגין הכספים וההכנסות בעבור הצ'קים שמסר. אם נותן האשראי יידרש להוכיח לרשות כלשהי בארץ כי פעל בהתאם להוראות הדין החל עליו ו/או על מי מלקוחותיו, כולל אם יידרש להעביר כל מידע או מסמך בקשר עם העסקאות, הלקוח נותן את הסכמתו הבלתי חוזרת להעברת כל מידע ו/או מסמכים בהתאם.
 12. אני\ו מסכים/מים כי ספריכם וכרטסת הנהלת החשבונות שלכם, על כל החיובים והזיכויים המפורטים בהם, יהיו ראיה לכל דבר ועניין לצורך כל הליך משפטי.
בכבוד רב, _______________________________
אני/ו החותם/מים על מסמך זה בשם מצהיר/ים בזאת כי אני/ו מורשה/י החתימה המוסמכים לחתום כדין בשם וכי חתימתי/נו מחייבתו/ת את לצורך הסכם זה. במידה שיתברר כי הצהרתי/נו זו אינה נכונה מכל סיבה שהיא, מהותית ו/או טכנית א/נהיה אני/חנו אחראי/ת/ים באופן אישי כלפי חברתכם לפרעון כל חוב על פי מסמך זה ו/או על פי כל דין.
* יש לצרף עותק של פרוטוקול מורשי החתימה

פרטי הערבים:

אנו הח"מ ערבים בזה באופן אישי כלפיכם, כולנו יחד וכל אחד לחוד, ללא כל סייג ובאופן בלתי חוזר לכל התחייבות הלקוח על פי כתב זה ולפרעון כל השיקים בערבות bon pour aval, ומתחייבים לשלם לכם מייד עם דרישתכם הראשונה כל סכום אשר יגיע לכם מאת הלקוח שפרטיו לעיל. כמו כן, הננו נותנים את הסכמתנו הבלתי חוזרת לצירופינו כחייבים נוספים בכל תיק הוצאה לפועל בו יוגשו לביצוע שיקים שקבלתם בגין שירותים שספקתם ללקוח וחזרו בלתי נפרעים. כן הננו מודיעים בזאת בהודעה בלתי חוזרת כי אנו מוותרים על כל הגנה השמורה לנו מכח חוק הערבות ואו מכל דין אחר כערבים.
* שימו לב - חובה לצרף צילום של תעודת זהות.

פרטי ערב 1:

חתימה ערב 1

פרטי ערב 2:

חתימה ערב 2

שטר חוב

מס'___________
סך ___________ ₪
שנחתם בבית מאור בתאריך
אני/ו מתחייב/ת/ים לשלם כנגד שטר זה לפקודת בית מאור בע"מ בלבד
סכום של (ובמילים)
ובתוספת הפרשי הצמדה כמפורט להלן: סכום שטר זה יישא רווחים בהתאם למדד המחירים לצרכן. "המדד הבסיסי"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום
"המדד החדש"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום פירעונו בפועל של שטר זה.
סכום שטר זה יישא רווחים בהתאם למדד המחירים לצרכן.
"המדד הבסיסי"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום _____________
"המדד החדש"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום פירעונו בפועל של שטר זה.

אם במועד פירעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, יוגדל סכום השטר באופן יחסי למידת עלייתו של המדד החדש, לעומת המדד הבסיסי בצירוף מס ערך מוסף, כשיעורו על פי דין באותו המועד ויישא אף ריבית בהתאם להסכם בינינו התמורה התקבלה במזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או כאשראי ו/או בשיק מקום התשלום: שד' וושינגטון 21, ת"א – משרדי חברת בית מאור
שם התאגיד:
ח.פ
חתימה + חותמת

במידה ומקום התשלום הוא בבנק-יש למלא:

שם בנק:
שם סניף:
מס' חשבון:
 

שמות עושי השטר:

שם התאגיד
ח.פ
כתובת

ערבות אוואל

אני/ו ערב/ים ערבות אוואל לתשלום שטר זה ע"י עושה/י השטר. ערבותי זו תעמוד בתוקף עד פירעון מלוא סכום החוב בגין השטר.

שמות הערבים

ערב 1
חתימה:
ערב 2
חתימה:
בס"ד

מקבל שירות קבוע מקבל שירות קבוע: מי שבוצע עבורו שירות בהיקף של 200,000 ש"ח בשישה חודשים ואו מי שמבקש שירות בהיקף של 200,000 ש"ח ואו מי שביקש בכתב להיות מקבל שירות קבוע ואו מי שהוגדר ע"י נש"מ כמקבל שירות קבוע ואו בתאגיד – נושא משרה בתאגיד או מי שהתאגיד הודיע שהוא מורשה לפעול מטעמו.

טופס הצהרת מבקש שירות בהתאם לצו איסור הלבנת הון

הצהרה

אני ת.ז ת.לידה מין זכר/נקבה
מחברת מצהיר בזאת כי: אני מבקש לקבל שירותי ניכיון שיקים בעבור עצמי ואו עבור חברת
ח.פ ת.התאגדות להלן (קבלת השירות הקבוע).
מצ"ב כתב ייפוי כוח ואו כתב נאמנות מאת מקבל השירות בו פרטי הזיהוי שלו ואם הוא תאגיד של בעל השליטה בו.
תאריך חתימה

ייפוי כוח

אנו חברת ח .פ מייפים את כוחו של מר/גב
ת.ז
חותמת וחתימה

פרטי בעל השליטה בתאגיד

(אם התאגיד בשרשור, נא לפרט עד לאדם עם ת.ז או דרכון ולצרף צילום מזהה)

שם ת.ז / דרכון מען

זיהוי ואישור חתימה

אני מאשר כי ביום הופיע בפני אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז/דרכון (שהעתקם מצ"ב) מס' והודיענו כי הוא מבקש לקבל שירות בעבור מקבל השירות כמצויין בטופס זה. שם המזהה: ת.ז שם עו"ד + מס' רישיון
חתימה (בעו"ד נדרשת גם חותמת) תאריך
בס"ד

ייפוי כוח לקוח עסקי

אני החתום מטה:

ממנה ומייפה את כוחם של הכתובים מטה להיות בא כוחה הנכון והחוקי ומבלי לגרוע מכלליות דבר זה לעשות, להוציא לפועל ו/או לחתום על כל או איזה מן הפעולות, הדברים, החוזים או המסמכים וכן לבקש, לעיין, לצלם ולהעתיק כל מסמך וכן לקבל מידע ולפעול מול בית מאור ייזום והשקעות בע"מ ח.פ 514243815 וכן:
 1. לקבל עבור החברה שירותי מטבע כהגדרתם בסעיף 1 ג' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000.
 2. לקבל עבוד החברה ובמקומה את תמורת השירות הנזכר בסעיף 1 לעיל.
 3. לקבל אשראי ולשלם בשם החברה ובעבורה כל התחייבות אשר תיווצר בתוצאה של הפעילות הנזכרת לעיל.
 4. החברה מתחייבת בזאת לאשר ולקיים כל דבר אשר בה מכוחה, ייעשה או ייעשו, יגרם או ייגרמו ולעשות תוקף ייפוי כח זה וכן להודיע על כל שינוי בפרטי מן הפרטים שנמסרו בייפוי כח זה.
 5. להלן פרטי זיהוי של החברה בהתאם לסעיף 2(א)(1) עד (4) לצו איסור להלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע) התשס" - 2000

בעל השליטה ואו מורשה חתימה בחברה:

ממנה ומייפה את כוחם של (שם מלא):

ו/או

חתימה