חתימה:__________
בס"ד

כתב התחייבות לפתיחת תיק למסגרת ניכיון שיקים

פרטי הלקוח:

מחירון:

מזומן דחוי לחודש משיכת מזומן דמי גביה ימי ערך
אחוז רווחי החברה % % %
העברה בנקאית זהב
רגיל
עמלת צ'ק חוזר עמלה על יתרת חוב %
* בית מאור שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בכל עת, בכפוף לידיעתו והסכמתו של הלקוח.

מאשרים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 1. אני/ו הח"מ מנהל/ת/ים עסק ואו חשבון פרטי ואו חשבון עסקי אשר במסגרתו אני/ו זקוק/ה/ים לבצע מעת לעת עסקאות ניכיון שטרות ואו שיקים (להלן: "שיקים") מעותדים הנמסרים לי/נו המשוכים על ידי/נו ו/או על ידי לקוחות וצדדים שלישיים אחרים וכן לקבל אשראי כנגד שיקים מעותדים.
 2. הובהר לי/נו כי השיקים שבגינם יבוצע נכיון ו/או ינתן אשראי יהיו שיקים סחירים ועבירים, מוסבים כהלכה על ידי/נו לפקודתכם או משוכים לפקודתכם או שימסרו לכם על החלק ללא שם הנפרע, הכל על פי בחירתכם ושיקול דעתכם, וידוע לנו כי תהיה לכם הזכות להסב אותם ואו למלא את פרטי הנפרע ו/או להפקיד אותם לחשבון בנק, הכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי.
 3. אני/ו א/נבקש למכור לכם מעת לעת שיקים ואתם תהיו רשאים לקנות ממני/איתנו שיקים, כאמור, ו/או לנכות אותם, כאשר מתמורת כל שיק שתחליטו לנכות ו/או לתת כנגדו אשראי ו/או לקנות תקזזו עמלות וריביות בסכומים ובשיעורים כפי שתודיעו לי/נו מעת לעת.
 4. למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תהיו חייבים בשום מקרה לקנות ו/או לנכות לי/נו ו/או לתת לי/נו אשראי כנגד כל שיק שא/נציג לכם וכי יהיה לכם שיקול דעת מוחלט וסופי לגבי קבלת החלטה בדבר קניה ו/או ניכיון ו/או מתן אשראי כנגד כל שיק ושיק, וכן לא תהיו מחויבים לנמק את סיבת סירובכם במידה שתסרבו.
 5. מובהר בזאת כי אנו ערבים לפרעון כל השיקים שנמסור לכם במסגרת העסקאות האמורות, לרבות שיקים שאינני/ו צד ישיר להם ובמידה שמכל סיבה שהיא, ללא יוצא מן הכלל, לא תקבלו את מלוא התמורה של שיק כל שהוא עם הצגתו לפרעון ו/או אם מכל סיבה שהיא, וללא כל יוצא מן הכלל, תידרשו על ידי כל גורם להחזיר את תמורתו של כל שיק כאמור , כולו או מקצתו, ו/או תוגש נגדכם תביעה כלשהי בקשר עם תמורתו כי אז א/נהיה חייב/ים לשלם לכם באופן מיידי את תמורתו המלאה של אותו השיק ללא ניכוי כלשהו, ובתוספת ריבית ועמלות בהתאם לתעריפים שיהיו נהוגים אצלכם מעת לעת.
 6. אין באמור, בסעיף 5 לעיל כדי לגרוע מזכותכם לנקוט בהליכים משפטיים ו/או הליכי הוצל"פ ו/או כל הליך חוקי אחר נגד כל צד לשיקים, כולם או חלקם, מכח היותכם אוחזים כשורה ואו אוחזים בעד ערך ואו אוחזים בשיקים ו/או מכח המחאת זכות ו/או מכח כל זכות חוקית שיש לכם בשיקים ומוצהר בזה כי תהיו פטורים מכל החובות המוטלות על אוחז בשיקים על פי דין. אני/ו נותנים בזאת את הסכמתי/נו לצרף אותי/נו כחייב/ת/ים נוסף/פת/ים לכל תיק שיפתח בגין השיקים.
 7. במקרה שלא א/נשלם לכם באופן מיידי עבור כל שיק כמפורט לעיל ואו אם לא א/נפרע לכם במועד תשלום כלשהו שאני/ו חייב/ים בו על פי כתב זה ואו על פי כל הסכום שבינינו על פי דין, ישא כל סכום ריבית פיגורים בשיעור של לחודש, כאשר צבירת הריבית תיעשה כל תקופה הקצרה ביותר המותרת על פי כל דין.
 8. לכל הריביות, העמלות וההוצאות שא/נהיה חייב/ים לכם על פי כתב זה, יצורף מע"מ כחוק ואני/ו א/נהיה חייב/ים לשלמו יחד עם התשלומים כאמור לעיל.
 9. היה ותנקטו בהליכים משפטיים ו/או הליכי הוצל"פ ו/או כל הליך חוקי אחר לצורך גביית סכום כלשהו שאני/ו א/נהיה חייב/ים בו על פי כתב זה ואו על פי הסכם שבינינו ואו על פי דין, יתווספו לכל סכום כאמור גם ההוצאות המשפטיות ושכר טרחת עו"ד בהתאם לטבלאות לשכר טרחה הנהוגות בבית המשפט ובהוצאה לפועל או כפי שתחוייבו בהם, לפי הגבוה ואני/ו א/נשלם לם סכומים אלה עם קבלת דרישה ראשונה.
 10. במקרה שתנקטו בהליכים משפטיים נגד מושכי השיקים ואו נגד כל צד אחר לשיקים, אני/ו א/נסייע לכם בכל דרך חוקית אפשרית בהליכים ובגבייה, לרבות במתן עדות על העובדות כפי שהתרחשו ו/או הוצגו בפניכם. בנוסף, הנני/ו מאשר/ים כי אתם תהיו רשאים לערוך כל הסדר עם כל צד לשיקים, כפי שיראה לכם ועל פי שיקול דעתכם המוחלט בקשר למלוא החוב ו/או חלקו והנני/ו מוותר/ים על כל טענה ותביעה כלפיכם בעניין זה, והכל מבלי להסיר ממני/אתנו כל אחריות על פי הסכם זה ו/או על פי הוראות כל דין לגבי יתרת החוב ו/או כל התחייבות אחרת שלי/נו.
 11. הלקוח או מי שחותם על הטופס בשמו או מטעמו מודיעים שכל העסקאות מדווחים לרשויות כנדרש ובהתאם להוראות הדין, וכי שילם או ישלם מס במידה ונדרש, בגין הכספים וההכנסות בעבור הצ'קים שמסר. אם נותן האשראי יידרש להוכיח לרשות כלשהי בארץ כי פעל בהתאם להוראות הדין החל עליו ו/או על מי מלקוחותיו, כולל אם יידרש להעביר כל מידע או מסמך בקשר עם העסקאות, הלקוח נותן את הסכמתו הבלתי חוזרת להעברת כל מידע ו/או מסמכים בהתאם.
 12. אני/ו מסכים/מים כי ספריכם וכרטסת הנהלת החשבונות שלכם, על כל החיובים והזיכויים המפורטים בהם, יהוו ראיה לכל דבר ועניין לצורך כל הליך משפטי.
בכבוד רב, _______________________________

פרטי הערבים:

אנו הח"מ ערבים בזה באופן אישי כלפיכם, כולנו יחד וכל אחד לחוד, ללא כל סייג ובאופן בלתי חוזר לכל התחייבות הלקוח על פי כתב זה ולפרעון כל השיקים בערבות bon pour aval, ומתחייבים לשלם לכם מייד עם דרישתכם הראשונה כל סכום אשר יגיע לכם מאת הלקוח שפרטיו לעיל. כמו כן, הננו נותנים את הסכמתנו הבלתי חוזרת לצירופינו כחייבים נוספים בכל תיק הוצאה לפועל בו יוגשו לביצוע שיקים שקבלתם בגין שירותים שספקתם ללקוח וחזרו בלתי נפרעים. כן הננו מודיעים בזאת בהודעה בלתי חוזרת כי אנו מוותרים על כל הגנה השמורה לנו מכח חוק הערבות ואו מכל דין אחר כערבים.
* שימו לב - חובה לצרף צילום של תעודת זהות.

פרטי ערב 1:

חתימה ערב 1

פרטי ערב 2:

חתימה ערב 2

שטר חוב

מס'__________
סך __________ ₪
שנחתם בבית מאור בתאריך
אני/ו מתחייב/ת/ים לשלם כנגד שטר זה לפקודת בית מאור בע"מ בלבד
סכום של (ובמילים)
ובתוספת הפרשי הצמדה כמפורט להלן: סכום שטר זה יישא רווחים בהתאם למדד המחירים לצרכן. "המדד הבסיסי"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום
"המדד החדש"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום פירעונו בפועל של שטר זה.
סכום שטר זה יישא רווחים בהתאם למדד המחירים לצרכן.
"המדד הבסיסי"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום _____________
"המדד החדש"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום פירעונו בפועל של שטר זה.

אם במועד פירעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, יוגדל סכום השטר באופן יחסי למידת עלייתו של המדד החדש, לעומת המדד הבסיסי בצירוף מס ערך מוסף, כשיעורו על פי דין באותו המועד ויישא אף ריבית בהתאם להסכם בינינו התמורה התקבלה במזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או כאשראי ו/או בשיק מקום התשלום: שד' וושינגטון 21, ת"א – משרדי חברת בית מאור
שם מלא:
ת.ז
חתימה

במידה ומקום התשלום הוא בבנק-יש למלא:

שם בנק:
שם סניף:
מס' חשבון:
 

שמות עושי השטר:

שם פרטי
שם משפחה
ת.ז
כתובת

ערבות אוואל

אני/ו ערב/ים ערבות אוואל לתשלום שטר זה ע"י עושה/י השטר. ערבותי זו תעמוד בתוקף עד פירעון מלוא סכום החוב בגין השטר.

שמות הערבים

ערב 1
חתימה:
ערב 2
חתימה:

ייפוי כוח לקוח עסקי

אני החתום מטה:

ממנה ומייפה את כוחם של הכתובים מטה להיות בא כוחה הנכון והחוקי ומבלי לגרוע מכלליות דבר זה לעשות, להוציא לפועל ו/או לחתום על כל או איזה מן הפעולות, הדברים, החוזים או המסמכים וכן לבקש, לעיין, לצלם ולהעתיק כל מסמך וכן לקבל מידע ולפעול מול בית מאור ייזום והשקעות בע"מ ח.פ 514243815 וכן:
 1. לקבל עבור המייפה שירותי מטבע כהגדרתם בסעיף 1 ג' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000.
 2. לקבל עבור המייפה ובמקומה את תמורת השירות הנזכר בסעיף 1 לעיל.
 3. לקבל אשראי ולשלם בשם המייפה ובעבורה כל התחייבות אשר תיווצר בתוצאה של הפעילות הנזכרת לעיל.
 4. המייפה מתחייב בזאת לאשר ולקיים כל דבר אשר בה מכוחה, ייעשה או ייעשו, יגרם או ייגרמו ולעשות תוקף ייפוי כח זה וכן להודיע על כל שינוי בפרטי מן הפרטים שנמסרו בייפוי כח זה.

ממנה ומייפה את כוחם של (שם מלא):

ו/או

חתימה