חתימה:__________
בס"ד

כתב התחייבות לפתיחת תיק לביצוע פעולות פיננסיות
כתב התחייבות זה נספח ואו כפוף להיתר עיסקא

פרטי הלקוח:

מחירון:

מזומן דחוי לחודש משיכת מזומן דמי גביה ימי ערך
אחוז רווחי החברה % % %
העברה בנקאית זהב
רגיל
עמלת צ'ק חוזר עמלה על יתרת חוב %
* בית מאור שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בכל עת, בכפוף לידיעתו והסכמתו של הלקוח.

מאשרים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 1. אנו הח"מ מנהל/ת/ים עסק ו/או חשבון פרטי ו/או חשבון עסקי אשר במסגרתו אני/ו זקוק/ה/ים לבצע פעולות פיננסיות עם בית מאור ו/או עם נותן האשראי וכן לקבל כספים להתעסקות ו/או כספים לפקדונות ו/או לקבל הלוואות ו/או לבצע עסקאות ניכיון שיקים ו/או שטרות מעותדים (להלן: "שיקים") ו/או לבצע מעת לעת מסירה של שיקים לפיקדונות ואו לבטחונות. השיקים שימסרו לבית מאור ו/או לנותן הכספים ו/או לכם יהיו משוכים על ידינו ואו על ידי לקוחות וצדדים שלישיים אחרים וכן לקבל אשראי מכם.
 2. הובהר לי\נו כי השיקים שבגינם יבוצע נכיון ו/או ינתן אשראי ו/או ינתן כספים להתעסקות יהיו שיקים סחירים ועבירים, מוסבים כהלכה על ידינו לפקודכם או משוכים לפקודתכם או שימסרו לכם על החלק ללא שם הנפרע, הכל על פי בחירתכם ושיקול דעתכם, וידוע לנו כי תהיה לכם הזכות להסב אותם ו/או למלא את פרטי הנפרע ו/או להפקיד אותם לחשבון בנק, הכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי.
 3. אני/ו נבקש למכור לכם ו/או למסור לכם לפיקדונות ו/או להפקיד אצלכם מעת לעת שיקים ואתם תהיו רשאים לקנות ו/או לקבל לפקדות ו/או להפקיד אצלכם כאשר מתמורת כל עסקה שתחליטו לבצע בין אם לתת כספים להתעסקות ו/או לתת אשראי ו/או לתת כספים תקזזו ו/או תחייבו אותינו ברווחים שלכם ו/או בעמלות שלכם ו/או בהוצאות המתלוות לביצוע העקה כפי שתודיעו לי/נו מעת לעת ו/או במעמד העסקה ו/או במעמד ההתעסקות שלנו.
 4. למן הסר ספק מובהר בזה כי לא תהיו חייבים בשום מקרה לקנות ו/או לתת לי/נו אשראי או כספים להתעסקות או הלוואות כנגד כל שיק ו/או כנגד כל עיסקה שא/נציג לכם וכי יהיה לכם שיקול דעת מוחלט וסופי לגבי קבלת החלטה בדבר קנייה ו/או בדבר קבלת שיקים לפיקדונות ו/או מתן אשראי ו/או מתן הלוואה כנגד כל שיק ושיק ו/או כנגד כל עסקה, וכן לא תהיו מחויבים לנמק את סיבת סירובכם במידה ותסרבו.
 5. מובהר בזאת כי אני/ו א/נקבל אחריות לפרעון כל השיקים שנמסור לכם במסגרת העסקאות האמורות, ללרבות שיקים שאינני/ו צד ישיר להם. במידה שלא תקבלו את מלוא התמורה של שיק כל שהוא עם הצגתו לפרעון, ו/או אם תידרשו על ידי צד ג' שמסרתם לו את השיקים להחזיר את תמורתם של כל שיק כאמור, כולו או מקצתו, ו/או תוגש תביעה כלשהי נגדכם בקשר לתמורתו כי אז א/נהיה חייבים לשלם לכם באופן מיידי את תמורתו המלאה של אותו השיק ללא ניכוי כלשהו ובתוספת רווחים כמפורש בהיתר עיסקא עד לפרעון המושלם. למען הסר ספק אני/ו מתחייבים להוסיף על הפרעון המושלם הפסדים והוצאות שנגרמו לכם מחמת איחור התשלום.
 6. אין באמור, בסעיף 5 לעיל כדי לגרוע מזכותם לנקוט בהליכים משפטיים בבית דין רבני ו/או בבית מפשט ו/או הליכי הוצל"פ ו/או כל הליך חוקי אחר נגד כל צד לשיקים, כולם או חלקם, מכח היותכם אוחזים כשורה ו/או אוחזים בעד ערך ו/או אוחזים בעד אשראי ו/או אוחזים בעד הלוואות ו/או מכח המחאת זכות ו/או מכח כל זכות חוקית שיש לכם בשיקים ומוצהר בזה כי תהיו פטורים מכל החובות המוטלות על אוחז בשיקים על פי דין. אני/ו נותנים בזאת את הסכמתי לצרף אותינו כחייבתים נוסף/פת/ים לכל תיק שיפתח בהוצל"פ בגין השיקים.
 7. במקרה שלא א/נשלם לכם באופן מיידי עבור כל שיק כמפורט לעיל ו/או אם לא א/נפרע לכם במועד תשלום כלשהו שאני/ו חייבים בו על פי היתר עיסקא ו/או על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל הסכם שבינינו על פי דין, כספי ההתעסקות שאצלי ישאו עבורכם רווחים נוספים בהתאם להסכם ביננו כאשר לכל הקנסות, המלות, הרווחים וההוצאות שא/נהיה חייבים לכם על פי כתב זה ו/או על פי היתר עיסקא, יצורף במידת הצורך ועל פי חוק מע"מ כפי שיהיה נהוג במעמד התשלום ואני/ו א/נהיה חייבים לשלמו יחד עם התשלומים כאמור לעיל.
 8. במידה ותנקטו בהליכים משפטיים ו/או בהליכי הוצל"פ ו/או כל הליך חוקי אחר לצורך גביית סכום כלשהו שאני/ו א/נהיה חייבים בו על פי כתב זה ו/או על פי היתר עסק ו/או על פי הסכם שבינו ו/או על פי דין, יתווספו לכל סכום כאמור גם ההוצאות המשפטיות ושכר טרחת עו"ד בהתאם לטבלאות לשכר טרחה הנהוגות בבית דין ו/או בבית מפשט ובהוצאה לפועל או כפי שתחוייבו בהם, ואני/ו אנשלם לכם סכומים אלה עם קבלת דרישה ראשונה.
 9. במקרה שתנקטו בהליכים משפטיים ו/או בהליכי הוצל"פ ו/או כל הליך חוקי אחר לצורך גביית סכום כלשהו שאני/ו א/נהיה חייבים בו על פי כתב זה ו/או על טרחה הנהוגות בבין דין ו/או בבית משפט ובהוצאה לפועל או כפי שתחוייבו בהם, ואני/ו א/נשלם לכם סכומים אלה עם קבלת דרישה ראשונה.
 10. במקרה שתנקטו בהליכים משפטיים נגד מושכי השיקים ו/או נגד כל צד אחר לשיקים, אני/ו א/נסייע לכם בכל דרך חוקיית אפשרית בהליכים ובגבייה, לרבות במתן עדות על העובדות כפי שהתרחשו ו/או הוצגו בפניכם. בנוסף, הנני/ו מאשרים כי אתם תהיו ראשים לערוך כל הסדר עם כל צד לשיקים, כפי שיראה לכם ועל פי שיקול דעתכם המוחלט בקשר למלוא החוב ו/או חלקו והנני/ו מוותרים כי אתר תהיו רשאים לערוך כל הסדר עם כל צד לשיקים, כפי שיראה לכם ועל פי שיקול דעתכם המוחלט בקשר למלוא החוב ו/או חלקו והנני מוותרים על כל טענה ותביעה כלפיכם בעניין זה, והכל מבלי להסיר ממני/אתנו כל אחריות על פי ההסכם זה ו/או על פי הוראות כל דין לגבי יתרת החוב ו/או כל התחייבות אחרת שלי/נו.
 11. הלקוח או מי שחותם על הטופס בשמו או מטעמו מודיעים שכל העסקאות מדווחים לרשויות כנדרש ובהתאם להוראות הדין, וכי שילם או ישלם מס במידה ונדרש בגין הכספים וההכנסות בעבור הצ'קים שמסר. אם נותן האשראי יידרש להוכיח לרשות כלשהי בארץ כי פעל בהתאם להוראות הדין החל עליו ו/או על מי מלקוחותיו, כולל אם יידרש להעביר כל מידע או מסמך בקשר עם העסקאות, הלקוח נותן את הסכמתו הבלתי חוזרת להעברת כל מידע ו/או מסמכים בהתאם.
 12. אני\ו מסכים\מים כי ספריכם וכרטסת הנהלת החשבונות שלכם, על כל החיובים והזיכויים המפורטים בהם, יהיו ראיה לכל דבר ועניין לצורך כל הליך משפטי.
 13. כתב התחייבות זה כפוף ו/או נספח לשטר היתר עיסקא המצורף בזה ו/או התלוי בבית העסק בית מאור בכתובת שד' ושינגטון 21, תל אביב.
 14. במקרים אשר על פי דין אין צריך להיתר עיסקא המצורף בזה תהיה העיסקה בינו בלי שטר היתר עיסקא ולפי הצד היותר טוב והמועיל על פי דיני תורה.
על החתום ת.ז

פרטי הערבים:

אנו הח"מ ערבים בזה באופן אישי כלפיכם, כולנו יחד וכל אחד לחוד, ללא כל סייג ובאופן בלתי חוזר לכל התחייבות הלקוח על פי כתב זה ולפרעון כל השיקים בערבות bon pour aval, ומתחייבים לשלם לכם מייד עם דרישתכם הראשונה כל סכום אשר יגיע לכם מאת הלקוח שפרטיו לעיל. כמו כן, הננו נותנים את הסכמתנו הבלתי חוזרת לצירופינו כחייבים נוספים בכל תיק הוצאה לפועל בו יוגשו לביצוע שיקים שקבלתם בגין שירותים שספקתם ללקוח וחזרו בלתי נפרעים. כן הננו מודיעים בזאת בהודעה בלתי חוזרת כי אנו מוותרים על כל הגנה השמורה לנו מכח חוק הערבות ואו מכל דין אחר כערבים.
* שימו לב - חובה לצרף צילום של תעודת זהות.

פרטי ערב 1:

חתימה ערב 1

פרטי ערב 2:

חתימה ערב 2

שטר חוב
שטר חוב זה כפוף לתנאי היתר עיסקא של החברה

מס'_____________
סך ______________ ₪
שנחתם בבית מאור בתאריך
אני/ו מתחייב/ת/ים לשלם כנגד שטר זה לפקודת בית מאור בע"מ בלבד
סכום של (ובמילים)
ובתוספת הפרשי הצמדה כמפורט להלן:
סכום שטר זה יישא רווחים בהתאם למדד המחירים לצרכן.
אם במועד פירעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי"המדד הבסיסי"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום
"המדד החדש"-מדד המחירים לצרכן הידוע ביום פירעונו בפועל של שטר זה. אם במועד פירעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, יוגדל סכום השטר באופן יחסי למידת עלייתו של המדד החדש, לעומת המדד הבסיסי בצירוף מס ערך מוסף, כשיעורו על פי דין באותו המועד ויישא אף רווחים נוספים בהתאם להסכם בינינו. התמורה התקבלה במזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או כאשראי ו/או בשיק מקום התשלום: שד' וושינגטון 21, ת"א – משרדי חברת בית מאורמשרדי חברת בית מאור
שם מלא:
ת.ז
חתימה

במידה ומקום התשלום הוא בבנק-יש למלא:

שם בנק:
שם סניף:
מס' חשבון:
 
 

שמות עושי השטר:

שם פרטי
שם משפחה
ת.ז
כתובת

ערב קבלן

אני/ו ערב/ים ערבות קבלן לתשלום שטר זה ע"י עושה/י השטר. ערבותי זו תעמוד בתוקף עד פירעון מלוא סכום החוב בגין השטר.

שמות הערבים

ערב 1
חתימה:
ערב 2
חתימה:

ייפוי כוח לקוח עסקי

אני החתום מטה:

ממנה ומייפה את כוחם של הכתובים מטה להיות בא כוחה הנכון והחוקי ומבלי לגרוע מכלליות דבר זה לעשות, להוציא לפועל ו/או לחתום על כל או איזה מן הפעולות, הדברים, החוזים או המסמכים וכן לבקש, לעיין, לצלם ולהעתיק כל מסמך וכן לקבל מידע ולפעול מול בית מאור ייזום והשקעות בע"מ ח.פ 514243815 וכן:
 1. לקבל עבור המייפה שירותי מטבע כהגדרתם בסעיף 1 ג' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000.
 2. לקבל עבור המייפה ובמקומה את תמורת השירות הנזכר בסעיף 1 לעיל.
 3. לקבל אשראי ולשלם בשם המייפה ובעבורו כל התחייבות אשר תיווצר בתוצאה של הפעילות הנזכרת לעיל.
 4. המייפה מתחייב בזאת לאשר ולקיים כל דבר אשר בה מכוחה, ייעשה או ייעשו, יגרם או ייגרמו ולעשות תוקף ייפוי כח זה וכן להודיע על כל שינוי בפרטי מן הפרטים שנמסרו בייפוי כח זה.

ממנה ומייפה את כוחם של (שם מלא):

ו/או

חתימה